fbpx

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a zaobchádzame s nimi na základe najlepšieho vedomia a svedomia

Pokiaľ ste našim klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ochranu pri ich spracúvaní. Zoznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, v ktorých bližšie špecifikujeme ako budú vaše osobné údaje spracúvané, za akým účelom, v akom rozsahu, po akú dlhú dobu a identifikujeme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracúvaním budú pomáhať.

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR, ďalej len „Nariadenie“).

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov na webe www.spiralia.sk je Mgr. Tatiana Mastráková – SPIRALIA, miesto podnikania ul. Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 44 635 401, zapísaná v Živnostenskom registri č. 350-27700–OU-TN-OZP1-2020/013844 (ďalej len „prevádzkovateľ„).

Ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spracúvame vaše osobné údaje len na základe platného právneho základu v zmysle § 13 Zákona, a to predovšetkým na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, na plnenie zmluvy a zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na základe vami vyjadreného súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov na konkrétny účel.

Podľa článku 13 Nariadenia plníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracúvania osobných údajov.

Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa platných právnych predpisov.

Ak sa na nás budete chcieť počas spracúvania obrátiť, tak nám napíšte email na info@spiralia.sk

2. Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda patria najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

3. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov a účel ich spracúvania?

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to na tieto účely:

Poskytovanie služieb, uzatvorenie, zmena a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje potrebujeme napr.

 • na zabezpečenie vzájomnej komunikácie pri zisťovaní záujmu, objednávaní a poskytovaní služieb a produktov (napr. údaje, ktoré dobrovoľne zadávate do rôznych formulárov – registračných, objednávkových, záväznej prihlášky, pri záujme o vzdelávacie podujatie, video, e-book, pdf súbor, konzultáciu zdarma alebo s povinnosťou platby a pod.)
 • na získanie a poskytnutie informácií v súvislosti s poskytovanými službami a produktami
 • na účely starostlivosti o klienta
 • na zabezpečenie organizácie vzdelávacích podujatí
 • na uzatvorenie, zmenu a plnenie zmluvy

Plnenie zákonných povinností, napr. v oblasti účtovníctva a daňovníctva

Vaše osobné údaje potrebujeme napr.

 • na vystavenie a evidenciu účtovných a daňových dokladov (napr. vystavenie faktúry, objednávky, pokladničného dokladu…)

Marketing – zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje, na čo klikáte v informačných e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie informácií o poskytovaných službách a produktoch, obchodných ponúk.

Ak ste boli alebo ste našim zákazníkom, konáme tak na základe oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám informačné e-maily  len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Súhlas nám vyjadríte potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov v požadovanom rozsahu.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na naše služby a produkty, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje a referencie stiahneme a zlikvidujeme.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Rozsah spracúvaných osobných  údajov, ktoré nám poskytujete:

Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ a názov obce, kontakt (e-mailová adresa, telefónne číslo), rok narodenia, ako aj ďalšie údaje dobrovoľne vami poskytnuté.

Rozsah osobných údajov vždy upresňujeme podľa účelu ich spracúvania.

4. Po akú dobu uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame na uvedené účely po dobu 5 rokov, najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje spracúvame, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivačné, účtovnícke predpisy…) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

5. Ako zaobchádzame so štatistickými údajmi prezeranosti web stránky – Cookies?

Naša web stránka využíva Cookies na zbieranie štatistických údajov

Ak navštívite našu web stránku a povolíte spracovanie Cookies vo vašom prehliadači, zaznamenávame vašu IP adresu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré konkrétne podstránky si prezeráte. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme s adekvátnou starostlivosťou v súlade so Zákonom a Nariadením. Informácie zhromaždené pomocou Cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa sami nerozhodnete, že nám ich poskytnete.

Používanie Cookies vnímame ako svoj oprávnený záujem, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies používame k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo vás zaujíma a čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám, potrebám a očakávaniam.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracúvané len na základe Vášho súhlasu.

Našu web stránku je možné prezerať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať (vypnúť).

6. Ako zabezpečujeme bezpečnosť spracúvania osobných údajov?

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a  organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

Zabezpečeným prístupom do nášho počítača (zabezpečené heslom).

Zabezpečeným prístupom do nášho telefónu (zabezpečené heslom).

Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).

Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Pravidelnou aktualizáciou softvéru.

Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej i manuálnej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Ako postupujeme pri spracúvaní osobných údajov s tretími stranami?

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracúvanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • Websupport.sk – hosting webu
  Websupport, s. r. o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928 
 • SmartSelling a. s. (SmartEmailing), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu web stránky a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovník).

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami ako prevádzkovateľom.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám, a preto neuvádzame identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám sa môže uskutočniť len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích krajín. Údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Niekedy na našej web stránke môžeme odkazovať na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@spiralia.sk.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

8. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv vyplývajúcich zo Zákona. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@spiralia.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k osobným údajom nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám potvrdíme v zákonnej lehote, či a aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, nesprávne, máte právo na opravu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete využiť, v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov.

pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracúvame osobné údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z odberu informačných e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné – pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, vyhovieme vám v súlade s ustanoveniami Zákona.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) osobných údajov – vašim ďalším právom je právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. V prípade, keď vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek váš súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v informačnom e-maile, alebo nám napíšete na e-mail: info@spiralia.sk.

Osobné údaje vymažeme aj v prípade, keď si uplatníte právo na výmaz, keď osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracúvané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám napr. ukladajú daňové, účtovné a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel ich budeme musieť ďalej spracúvať v zákonom stanovených lehotách.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov – pri uplatnení tohto vášho práva, a pri naplnení podmienok stanovených Zákonom, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom a je dotknuté vaše právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov…,máte právo podať  Úradu  na  ochranu  osobných  údajov  návrh  na  začatie  konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona.

Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov, obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

9. Ako pristupujeme k mlčanlivosti o vašich osobných údajoch?

Mlčanlivosť o vašich osobných údajoch považujeme za základnú a nevyhnutnú zásadu našej práce. Jej porušenie by bolo v rozpore nielen so zákonom, ale aj s našim morálnym presvedčením a svedomím.

Dovoľujeme si vás uistiť, že i naši spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Na záver

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov platia v tejto aktualizovanej verzii od 1. 8. 2022.

V Trenčíne, dňa 1. 8. 2022

Mgr. Tatiana Mastráková

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:

info@spiralia.sk

+421 918 705 088

 

Prejsť na začiatok